حضور پلاتین ایران در نمایشگاه برق ، الکترونیک و نمایشگاه تلکام 1391


نمایشگاه برق ، الکترونیک 1391
نمایشگاه تلکام  1391تاريخ تنظيم: شنبه 18 آذر ماه 1391