حضور فعال شركت پلاتین ایران دریازدهمین نمايشگاه صنعت

شرکت پلاتین ایران موفق به اخذ تندیس غرفه برتر از ششمین نمایشگاه حمل و نقل ریلی گردید .

شرکت پلاتین ایران در آذر ماه سال 1390 حضور موفقی در نمایشگاه تلکام بهم رسانید .

حضور فعال شركت پلاتین ایران دریازدهمین نمايشگاه صنعت برق تهران

حمایت باتری نیل از جامعه فوتسال ایران