نام و نام خانوادگی :  آقای حمید رئیسی
سمت : مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت پلاتین ایران
مدرک تحصیلی : مهندسی مکانیک در طراحی جامدات